Regulaminu świadczenia Usług Drogą Elektroniczną

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Knaven Sp. Z o.o. („Usługodawca”) w zakresie udostępniania możliwości zawierania umów dotyczących pożyczek

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin”) został ustalony w związku z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204, wraz z późn. zm.).
1.2. Regulamin określa:
1) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
2) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
3) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
4) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca;
5) kwestie związane z obowiązkami Usługodawcy jako pośrednika kredytowego;
5) tryb postępowania reklamacyjnego.

2. WARUNKI

2.1 Oświadczenie — Usługa przybierająca postać elektronicznego formularza umieszczonego na Stronie WWW Usługodawcy, udostępnionego Usługobiorcy w celu rejestracji, zawierania Umów Ramowych z Pożyczkodawcami oraz składania Wniosków o Udzielenie Pożyczek.
2.2 Lista Pożyczkodawców — zestawienie wszystkich Pożyczkodawców, z którymi współpracuje Pośrednik zamieszczone na Stronie WWW pod adresem www.wowcredit.pl
2.3 Pożyczka — pożyczka udzielona przez Pożyczkodawcę Pożyczkobiorcy za pośrednictwem Pośrednika (tj. za pomocą Strony WWW) i wypłacona przez Pożyczkodawcę.
2.4 Pożyczkobiorca – Usługobiorca, który wnioskuje o udzielenie Pożyczki u Pożyczkodawcy i otrzymuje pożyczkę do użytku.
2.5 Wierzyciel – współpracujący z Pośrednikiem przedsiębiorca, który w zakresie swojej działalności gospodarczej udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia konsumentowi kredytu konsumenckiego wskazany na Liście Pożyczkodawców.
2.6 Profil lub Konto – konto (profil) Pożyczkobiorcy utworzone po przeprowadzeniu rejestracji Usługobiorcy za pomocą Formularza na Stronie WWW.
2.7 Rejestracja – proces rejestracji danych Pożyczkobiorcy na witrynie Pożyczkodawcy, wykonywany przez Pożyczkobiorcę zgodnie z Instrukcją Rejestracji, w wyniku którego zawierana jest Umowa Ramowa i aktywowany Profil.
2.8 Strona WWW (Portal) - system stron www posadowionych na serwerze internetowym Usługodawcy pod adresem internetowym „https://www.wowcredit.pl”, stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami.
2.9 Usługodawca lub Pośrednik – Knaven Sp. Z o.o.
2.10 Umowa Pożyczki – umowa pożyczki zawarta pomiędzy Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą za pośrednictwem Pośrednika (tj. za pomocą Strony WWW) zgodnie z Umową Ramową.
2.11 Umowa Ramowa – umowa określająca warunki udzielania pożyczek gotówkowych, określająca w szczególności zasady udzielania Pożyczek przez Pożyczkodawcę, stanowiąca, w przypadku zawarcia Umowy Pożyczki, integralną część takiej Umowy Pożyczki.
2.12 Usługa — Świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną usługa w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.13 Usługobiorca — będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego osoba fizyczna korzystająca z Usługi. 2.14 Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek Usługobiorcy, będący elementem procesu udzielania Pożyczki, określony szczegółowo w Umowie Ramowej.

3. WARUNKI I ZAKRES ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

3.1. Na podstawie Regulaminu Pośrednik w ramach Portalu świadczy na rzecz Użytkownika bezpłatnie usługi drogą elektroniczną, w szczególności umożliwia zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Pośrednika oraz Pożyczkodawców w tym związanymi z prowadzoną działalnością gospodarczą, oraz aktualną ofertą w zakresie świadczonych usług, w szczególności uzyskanie informacji o sposobie uzyskania pożyczki oraz zwrotu Pożyczek, a ponadto Portal pozwala na korzystanie z następujących Usług: a) Kalkulator pożyczkowy – usługa pokazująca w sposób przybliżony wpływ wartości kwoty pożyczki oraz okresu spłaty pożyczki na sumę opłat, oraz rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. b) Formularz – usługa umożliwiającą rejestrację Użytkownika i zawarcie Umowy Ramowej w celu możliwości składania Wniosków o Udzielenie Pożyczek oraz innych oświadczeń związanych z Umową Pożyczki określonych w Umowie Ramowej.
3.2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż korzystanie z Portalu a tym samym usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Portalu (w szczególności wskazanych w ust. 3.1. powyżej) z wyłączeniem usług dostępnych w ramach funkcjonalności Profilu odbywa się na podstawie Umowy zawartej w sposób określony w Art. 4 Regulaminu.
3.3. Regulamin udostępniony jest Usługobiorcy nieodpłatnie w serwisie przed zawarciem Umowy Ramowej oraz Umowy Pożyczki w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca i trwałe pobrania na urządzenie Usługobiorcy w formacie pliku pdf.
3.4. Usługodawca zapewnia bezpieczny transfer danych oraz proces autoryzacji, które odbywają się za pomocą bezpiecznego protokołu SSL.
3.5. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość podanych przez niego danych.
3.6. Usługobiorca zobowiązany jest do przechowywania w bezpiecznym miejscu narzędzi identyfikacji oraz nieudostępniania ich osobom trzecim. Szczegółowe zasady w tym zakresie zawiera Umowa Ramowa.
3.7. Świadczenie usługi drogą elektroniczną jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
3.8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Usługobiorcę z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.
3.9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Usługobiorcę nieprawdziwych, nieprawidłowych, niekompletnych informacji, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. Za skutki wynikające z podania błędnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub wprowadzających w błąd danych odpowiedzialność ponosi Usługobiorca korzystający z Portalu.
3.10. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd oraz podejmowanie przez Usługobiorcę działań mających na celu jakiekolwiek modyfikacje Portalu.

4. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

4.1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem ust. 4.2. poniżej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą:
(i) zawierana jest z Usługodawcą każdorazowo z chwilą wejścia przez Usługobiorcę na stronę Portalu; (ii) rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą opuszczenia przez Usługobiorcę strony Portalu.
4.2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną polegająca na wykorzystaniu Formularza w celu utworzenia Profilu („Umowa o Utworzenie Profilu”):
(a) zawierana jest przez Usługobiorcę oraz Usługodawcę na skutek:
(i) wypełnienia przez Usługobiorcę Formularza następującymi danymi dotyczącymi Usługobiorcy: imię i nazwisko, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, obywatelstwo, numer telefonu komórkowego, adres zameldowania oraz adres do korespondencji; oraz
(ii) zapoznania się przez Użytkownika z udostępnionymi wzorcami umownymi (w szczególności Regulaminu a tym samym wzorem Umowy o Utworzenie Profilu;
(iii) wyrażenia zgody (akceptacji) zasad przetwarzania danych osobowych w procesie rejestracji przy wypełnianiu Formularza („Warunki przetwarzania danych osobowych”), oraz
(iv) złożenia oświadczenia woli zawarcia Umowy o Utworzenie Profilu przez Użytkownika poprzez wprowadzenie tak wypełnionego Formularza do systemu informatycznego Usługobiorcy (wciśnięcia przycisku „wyślij” na stronie Formularza; b) rozwiązuje się na skutek przesłania przez Użytkownika drogą elektroniczną na adres info@wowcredit.pl,  lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Usługodawcy oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Utworzenie Profilu.
4.3. Zarówno Usługobiorca, jak i Usługodawca mogą rozwiązać Umowę o Utworzenie Profilu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia poprzez złożenie oświadczenia woli drogą elektroniczną na:
a) adres poczty elektronicznej info@wowcredit.pl,  lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Usługodawcy – w przypadku wypowiedzenia przez Usługobiorcę,
b) adres poczty elektronicznej podany w Oświadczeniu (Formularzu) lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Usługobiorcy określony w Formularzu – w przypadku wypowiedzenia przez Usługodawcę, oświadczenia o rozwiązaniu Umowy o Utworzenie Profilu.
4.4. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że złożenie oświadczenia woli zawarcia Umowy o Utworzenie Profilu może stanowić równocześnie złożenie oświadczenia woli zawarcia Umowy Ramowej z Pożyczkodawcą oraz złożenie Wniosku o Udzielenie Pożyczki, jeśli w taki sposób zostanie ustalona procedura zakładania Profilu.
4.5. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że szczegółowe zasady dotyczące procedury zakładania Profilu oraz korzystania z jego funkcjonalności – w szczególności na potrzeby zawierania Umów Pożyczek – zostają określone w odpowiedniej Umowie Ramowej.
4.6. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że rozwiązanie Umowy o Utworzenie Profilu przez Usługobiorcę, o którym mowa w ust. 4.2. lit (b) powyżej oraz w ust. 4.3 powyżej: (a) skutkuje likwidacją Profilu Usługobiorcy, (b) z uwagi na charakter usług świadczonych na podstawie Umowy o Utworzeniu Profilu – skutkuje automatycznym rozwiązaniem wszystkich Umów Ramowych zawartych przez Usługobiorcę w oparciu o ten Profil z dniem rozwiązania Umowy o Utworzeniu Profilu.

5. WYMAGANIA TECHNICZNE

5.1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, są następujące: a) komputer (PC, Mac, inny) lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet, b) dostęp do poczty elektronicznej, c) przeglądarka internetowa z obsługą plików Cookies oraz Javascript.
5.2. Usługobiorca zobowiązany jest do: a) korzystania ze Strony WWW oraz Usług w sposób zgodny z Regulaminem, prawem powszechnie obowiązującym oraz dobrymi obyczajami, w tym z poszanowaniem praw (w tym: dóbr osobistych, praw własności intelektualnej) osób trzecich, b). Podania danych (osobowych, adresowych i innych wymaganych) zgodnie z prawdą, c) niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

6. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY JAKO POŚREDNIKA KREDYTOWEGO

6.1. Obowiązki związane z oferowaniem i udzielaniem Pożyczek (kredytów konsumenckich), które ciążą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim alternatywnie na: (a) Usługodawcy jako pośredniku kredytowym w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim lub (b) Pożyczkodawcy jako kredytodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim, będą realizowane przez danego Pożyczkodawcę na zasadach określonych w danej Umowie Ramowej.
6.2. Pośrednik niniejszym informuje Usługobiorcę, że Usługobiorca nie jest zobowiązany zapłacić Pośrednikowi w związku z usługami świadczonymi zgodnie z Regulaminem żadnych kwot.
6.3. Pośrednik niniejszym informuje Usługobiorcę, że w związku z zawarciem przez Usługobiorcę Umowy Ramowej oraz w związku z zawarciem przez Usługobiorcę Umowy Pożyczki z danym Pożyczkodawcą Pośrednikowi przysługuje od tego Pożyczkodawcy wynagrodzenie.
6.4. Pośrednik niniejszym informuję Usługobiorcę, że Pośrednik nie będzie pobierał od Usługobiorcy żadnych opłat, które mogłyby wpływać na wysokość rocznej stopy oprocentowania Pożyczki lub kosztu Pożyczki.

7. DANE OSOBOWE

7.1. Korzystanie z Usług, z zastrzeżeniem ust. 7.2. poniżej, może odbywać się anonimowo i nie jest wymagane podanie przez Usługobiorcy danych osobowych. Jednak w przypadku niedozwolonego skorzystania z Usługi, to jest skorzystania w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
7.2. Pośrednik Kredytowy jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane w celach, w zakresie i w oparciu o normy opisane w Polityce Prywatności zamieszczonej na Stronie WWW pod adresem: www.wowcredit.pl
7.3. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże odmowa podania wskazanych w Regulaminie danych osobowych może uniemożliwić realizację jego postanowień. Każda osoba, czyjej dane osobowe przetwarza Pośrednik Kredytowy (Usługodawca), ma prawo wglądu w ich treść, a także prawo żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, lub ich usunięcia. Szczegółowy zakres uprawnień Klienta w zakresie ochrony danych osobowych zamieszczony jest w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
7.4. W wypadku, w którym usługa wymaga podania przez Usługobiorcę określonych danych, Usługobiorca zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i niewprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia Formularza przez Usługobiorcę w szczególności polegającego na podaniu przez Usługobiorcę błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Usługobiorca.
7.5. Pośrednikowi przysługuje prawo do przesyłania Usługobiorcy ofert Pożyczek również bez uprzedniej inicjatywy Usługobiorcy w postaci złożonego Wniosku o Udzielenie Pożyczki. Usługobiorca może w każdym czasie cofnąć zgodę na swobodne przesyłanie przez Pośrednika ofert Pożyczek. W tym celu Usługobiorca wysyła e-mail o treści „Cofam zgodę na przesyłanie ofert” (lub o treści mającej to samo znaczenie, lecz inną formę) na adres Pośrednika: info@wowcredit.pl

8. REKLAMACJE ORAZ PROCES POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Usługobiorcy przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących usługi świadczonej przez Pośrednika. Reklamacje rozpatruje Pośrednik.
8.2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail), przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację. Pośrednik może wezwać Usługobiorcę do złożenia dodatkowych pisemnych informacji lub dostarczenia dodatkowych dokumentów, jeżeli uzyskanie tych informacji będzie niezbędne do rozpatrzenia reklamacji – starając się, aby zadośćuczynienie wezwaniu było dla Klienta możliwie najmniej uciążliwe.
8.3. Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone w formie: (i) pisemnej – przesyłką pocztową na adres siedziby Pośrednika wskazany w Regulaminie; lub (ii) na adres poczty elektronicznej info@wowcredit.pl
8.4. Pośrednik dochowa wszelkich starań, aby udzielić odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu zgłoszenia obejmującego wszystkie informacje niezbędne do jego rozpatrzenia.
8.5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 8.4 powyżej, Pośrednik w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił ze zgłoszeniem reklamacyjnym: (i) wyjaśnia przyczynę opóźnienia, (ii) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy, (iii) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udziela odpowiedzi, termin ten nie może jednak przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
8.6. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego Pośrednik udziela Usługobiorcy odpowiedzi w: a) w formie pisemnej – przesyłką pocztową wysłaną na adres Usługobiorcy wskazany w zgłoszeniu (domyślnie), b) w formie elektronicznej – e-mailem na adres Usługobiorcy wskazany w zgłoszeniu (wyłącznie na wniosek Usługobiorcy).

9. ZGODA NA NATYCHMIASTOWE ROZPOCZĘCIE ŚWIADCZENIA USŁUGI

9.1. Z uwagi na charakter usług świadczonych na podstawie Umowy ich wyświadczenie następuje natychmiast, bezpośrednio po wykonaniu przez Użytkownika czynności wskazanych w Art. 6 ust 2 Regulaminu. W związku z powyższym: a) Usługodawca informuje niniejszym, że Usługobiorca nie będzie miał prawa odstąpienia od umów wskazanych ust. 4.1 ani w ust.4.2 Regulaminu w przypadku ich zawarcia co nie uchybia prawu Użytkownika do rozwiązania ww. umów na zasadach i ze skutkami określonymi w Art. 4 Regulaminu. b) Usługobiorca, akceptując Regulamin wyraża wyraźną zgodę na lit a) powyżej.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1 Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób prawem przewidziany za nieważne albo nieskuteczne nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego Regulaminu.
10.2. Treści zawarte na stronach Portalu, z zastrzeżeniem wyjątków na tych stronach wyraźnie wskazanych, służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty Pośrednika w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
10.3. Z zastrzeżeniem zmian we wzorcach umownych wiążących zarejestrowanego Użytkownika w związku z zawarciem Umów Ramowych oraz Umów Pożyczek, których zmiana jest możliwa na odrębnych zasadach i po uprzedniej notyfikacji Użytkownika, Pośrednik zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości Portalu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika, w szczególności w zakresie dotyczącym funkcjonalności świadczonych Usług.
10.4. Pośrednik zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu dokonania stosownej zmiany na Stronie  www.wowcredit.pl
10.5. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw nabytych przez Klienta na podstawie Regulaminu o treści obowiązującej w chwili zawarcia danej Umowy Ramowej, Umowy Pożyczki lub złożenia danego Wniosku o Udzielenie Pożyczki.
10.6. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
10.7. Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego.
10.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.10.2016.

11. SKUTEK DLA UPRZEDNIO ZAWARTYCH UMÓW: Wyrażenie przez Pożyczkobiorcę zgody na treść niniejszego Regulaminu łącznie z zawarciem pomiędzy Pożyczkodawcą i Pożyczkobiorca Umowy Ramowej: a) skutkuje rozwiązaniem Umowy Ramowej w rozumieniu „Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach portalu „https://www.wowcredit.pl” prowadzonego przez Knaven Sp. Z o.o. (dalej zwanej: „Dotychczasową Umową Ramowa”), jeżeli taka Dotychczasowa Umowa Ramowa była uprzednio zawarta pomiędzy Pożyczkodawcą i Pożyczkobiorcą i uchyla zastosowanie „Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach portalu „.https://www.wowcredit.pl” prowadzonego przez Knaven Sp. Z o.o. dla relacji pomiędzy Pożyczkodawcą oraz Pożyczkobiorcą, b) nie ma wpływu na obowiązywanie dotychczasowych umów pożyczek, jeżeli zostały uprzednio zawarte pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą na podstawie Dotychczasowej Umowy Ramowej.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Po rejestracji Użytkownika, jako Użytkownika Portalu, przez Operatora, umowa pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem zostaje natychmiast zawarta.
12.2. Niniejszy Regulamin stosuje się do wszystkich umów na wykorzystanie Portalu zawartych z Operatorem oraz do wszystkich czynności prawnych i umów, zawartych pomiędzy Użytkownikami w czasie wykorzystania Portalu.
12.3. Portal, strona internetowa, oraz prawa autorskie na całą treść Portalu należy do Operatora. Użytkownik nie ma prawa do przechowywania, kopiowania, modyfikowania, przemieszczania, przesyłania, oraz publikowania stron Portalu w celach osobistych.
12.4. Stosunki Prawne wynikające z wykorzystania Portalu, są przestrzegane zgodnie z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów obowiązkowych wynikających z ustawodawstwa UE oraz z ustawodawstwa innego kraju – członka Unii Europejskiej,
12.5. Użytkownicy oraz Operator rozwiązują powstałe spory między nimi na drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia oraz nierozwiązania sporu w ciągu 45 dni spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy Użytkownika.
12.6. Regulamin wchodzi w życie po akceptacji Użytkownika oraz jest ważny w ciągu terminu, podczas którego mają miejsce stosunki prawne pomiędzy Użytkownikiem oraz Operatorem, regulowane przez Umowę o wykorzystanie Portalu.