Zgoda Klienta Instytucji Pożyczkowej

Zgoda Klienta Instytucji Pożyczkowej

W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę nr. [loan:publicId] (dalej „Wniosek o Pożyczkę”) niniejszym:

1. Upoważniam KNAVEN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „KNAVEN”) do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych*** (zapytanie) i udostępnienie przez Biuro Informacji Kredytowej S. A. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową (nazwa firmy) dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez KNAVEN w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

2. Upoważniam KNAVEN do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania *** wynikającego z umowy pożyczki, jeśli zostanie ona zawarta na podstawie złożonego przeze mnie Wniosku o Pożyczkę (dalej „Umowa Pożyczki”), a także wyrażam zgodę na udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do KNAVEN dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej umowy z KNAVEN, oraz przetwarzanie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z KNAVEN Umowy Pożyczki przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, oraz udostępnianie tych danych podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Potwierdzam, że zostałam (em) poinformowana(y) o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższych zgód, jak również o możliwości ich odwołania w każdym czasie.


*** zakres udostępnionych danych określa rozporządzenie ministra finansów z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych podlegających wymianie pomiędzy instytucjami utworzonymi na podstawie przepisów prawa bankowego a instytucjami pożyczkowymi i innymi podmiotami.