Warunki przetwarzania danych osobowych

Pełnomocnictwo

W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę niniejszym udzielam KNAVEN SP. Z.O.O. ul. Grzybowska 2/29, 00-131 Warszawa, KRS 0000604290, REGON 363910614, NIP 5252650384 kod pełnomocnictwa do wystąpienia w moim imieniu do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie o udostępnienie informacji, w tym stanowiących tajemnicę bankową oraz do złożenia w moim imieniu oświadczenia, dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych o następującej treści:

W związku ze złożeniem przeze mnie wniosku o pożyczkę wyrażam zgodę na:

1. Przekazanie przez KNAVEN SP. Z.O.O. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych w celu pozyskania informacji mnie dotyczących, przetwarzanych w Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez KNAVEN SP. Z.O.O. w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnienie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.).

2. Przekazanie przez KNAVEN SP. Z.O.O. do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej z KNAVEN SP. Z.O.O. umowy oraz przetwarzanie tych informacji przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.). Niniejsza zgoda obejmuje również udostępnienie KNAVEN SP. Z.O.O. przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. danych dotyczących mojej osoby, przetwarzanych w

Biurze Informacji Kredytowej S.A. dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego podczas obowiązywania zwartej z KNAVEN SP. Z.O.O. umowy.

Potwierdzam, że zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do moich danych osobowych, ich poprawiania, jak również dobrowolności udzielenia powyższych zgód z możliwością ich dowołania się w każdym czasie.