Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki nr: [loan:publicId]


Zawarta w dniu [date] r. pomiędzy:

1. KNAVEN Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grzybowskiej nr 2, lok. 29, kod 00-131, w Warszawie, zwaną dalej „Pożyczkodawcą”


a


2. [user:name] [user:surname], nr dowodu osobistego: [user:persId2],nr telefonu: [user:phone], adres poczty elektronicznej: [user:email], adres zameldowania: [user:actualAddrStreet] [user:actualAddrNumber], [user:actualAddrPostal], [user:actualAddrCity], adres do korespondencji: [user:legalAddrStreet] [user:legalAddrNumber], [user:legalAddrPostal], [user:legalAddrCity], nr PESEL: [user:persId] zwanym/ą dalej „Pożyczkobiorcą”

STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE:


1. DEFINICJE


Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają:
1.1 Data Spłaty — oznacza dzień określony w Umowie Pożyczki, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję;
1.2 Decyzja Pożyczkodawcy — oznacza zgodę Pożyczkodawcy, wyrażoną w sposób i w trybie określonym w punkcie 9.1. Ramowej Umowy Pożyczki, na udzielenie Pożyczkobiorcy Pożyczki;
1.3 Formularz informacyjny — oznacza ujednolicony formularz zawierający dane dotyczące udzielonej Pożyczki, przesyłany Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku na etapie składania przez Pożyczkobiorcę wniosku o pożyczkę, jak również po zawarciu Umowy pożyczki;
1.4 Formularz Internetowy — oznacza elektroniczny formularz znajdujący się na Stronie Internetowej udostępniony Pożyczkobiorcom w celu składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki;
1.5 Formularz Rejestracji — oznacza elektroniczny formularz znajdujący się na Stronie Internetowej służący do rejestracji osób zainteresowanych uzyskaniem Pożyczki w systemie Pożyczkodawcy;
1.6 Indywidualne Warunki Umowy — oznaczają warunki uzgodnione w sposób indywidualny przez Pożyczkobiorcę z Pożyczkodawcą, przy czym za Indywidualne Warunki Umowy uważa się: kwotę Pożyczki, okres, na jaki została udzielona Pożyczka oraz termin spłaty Pożyczki;
1.7 Kodeks cywilny — oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz. 93, z późn.zm.);
1.8 Konto Użytkownika — oznacza konto Pożyczkobiorcy, tj. użytkownika Strony Internetowej, które zostaje utworzone automatycznie po przeprowadzeniu rejestracji Pożyczkobiorcy na Stronie Internetowej (samodzielnej lub za pośrednictwem konsultanta infolinii Pożyczkodawcy) i które zostaje udostępnione Pożyczkobiorcy po potwierdzeniu tożsamości przez Pożyczkodawcę za pomocą adresu e-mail i hasła na Stronie Internetowej;
1.9 Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki — oznacza przesyłany Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę (na trwałym nośniku) dokument potwierdzający zawarcie każdej poszczególnej Umowy Pożyczki oraz zawierający informacje, o których mowa w art. 30 ustawy o kredycie z konsumenckim;
1.10. Pożyczka — oznacza kwotę pieniężną, którą Pożyczkodawca przekazuje Pożyczkobiorcy w formie Pożyczki na zasadach określonych w niniejszej Ramowej Umowie Pożyczki;
1.11. Pożyczka Promocyjna — oznacza kwotę pieniężną, którą Pożyczkodawca przekazuje Pożyczkobiorcy w formie Pożyczki z możliwością spłaty w ramach Promocyjnych Warunków Spłaty;
1.12. Pożyczkobiorca — oznacza osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych, spełniającą wymogi określone w punkcie 3 Ramowej Umowy Pożyczki, która zawiera Umowę pożyczki z Pożyczkodawcą;
1.13. Pożyczkodawca – KNAVEN SP. Z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-131), ul. Grzybowska 2-29
1.14. Prowizja — oznacza opłatę, którą Pożyczkobiorca płaci na rzecz Pożyczkodawcy za przygotowanie, udzielenie i korzystanie z Pożyczki;
1.15. Rachunek Pożyczkobiorcy — oznacza otwarty indywidualny rachunek bankowy na nazwisko Pożyczkobiorcy prowadzony w dowolnym banku na terenie Polski, z którego dokonywana jest wpłata Opłaty za rozpatrzenie wniosku i na który Pożyczkodawca przelewa Pożyczkę;
1.16. Rachunek Pożyczkodawcy — oznacza rachunek bankowy Pożyczkodawcy, znajdujący się w spisie rachunków bankowych zamieszczonym na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy;
1.17. Regulamin — oznacza Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Pożyczkodawcę;
1.18. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania lub RRSO — oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania wyliczoną zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim;
1.19. Standardowe Warunki Spłaty – oznaczają konieczność spłaty przez Pożyczkobiorcę Pożyczki udzielonej przez Pożyczkodawcę z Prowizją w wysokości wynikającej z Tabeli Opłat, z zastrzeżeniem, że Standardowe Warunki Spłaty mają zastosowanie do pierwszej Pożyczki udzielonej przez Pożyczkodawcę po zawarciu niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki – w przypadku anulowania Promocyjnych Warunków Spłaty, jak również – w każdym przypadku – do każdej kolejnej Pożyczki udzielonej przez Pożyczkodawcę;
1.20. Strona/-y — oznacza Pożyczkodawcę i/lub Pożyczkobiorcę;
1.21. Strona Internetowa — oznacza stronę internetową Pożyczkodawcy znajdującą się pod adresem www.wowcredit.pl, na której Pożyczkobiorca rejestruje się elektronicznie, składa Wniosek i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą;
1.22. Tabela Opłat — oznacza określenie całkowitych kwot Pożyczek, a także stawek opłat, prowizji i oprocentowania, jakie stosuje Pożyczkodawca przy zawieraniu Umów Pożyczki, jak również należności związanych z nieterminową spłatą Pożyczki, stanowiąca integralną część Ramowej Umowy Pożyczki;
1.23. Termin zwrotu — oznacza termin na spłatę Pożyczki wynikający z Umowy Pożyczki;
1.24. Umowa Pożyczki — oznacza jakąkolwiek (tzn. pierwszą i każdą następną) umowę Pożyczki zawartą pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą na odległość, które Pożyczkobiorca i Pożyczkodawca zawierają pomiędzy sobą na podstawie niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki;
1.25. Ustawa o kredycie konsumenckim — oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. nr 126 poz. 715);
1.26. Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych — oznacza ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. nr 81 poz. 530, z późn.zm.);
1.27. Ustawa o prawach konsumenckich — oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz.U. nr 2014, poz. 827.)
1.28. Weryfikacja — oznacza czynności kontrolne dokonywane przez upoważnionych do tych czynności pracowników administracyjnych Pożyczkodawcy polegające na zweryfikowaniu pod względem zgodności informacji oraz danych zamieszczonych przez Pożyczkobiorcę w Formularzu Rejestracyjnym, jak również weryfikacji Pożyczkobiorcy w bazach danych niesolidnych dłużników;
1.29. Wniosek — oznacza wniosek Pożyczkobiorcy, złożony w sposób określony w Ramowej Umowie Pożyczki, którego złożenie ma na celu zawarcie Umowy Pożyczki.
1.30. Usługa Instantor – system informatyczny umożliwiający natychmiastową weryfikację rachunku bankowego Pożyczkobiorcy po uprzednio wyrażonej przez Pożyczkobiorcę dobrowolnej zgodzie na przeprowadzenie ww. weryfikacji. W przypadku skorzystania przez Pożyczkobiorcę z usługi Instantor przypisanie numeru konta bankowego Pożyczkobiorcy następuje automatycznie w systemach teleinformatycznych Pośrednika, Operatora i Pożyczkodawcy;
1.31. Promocyjna Pożyczka – Pierwotna Pożyczka nadana Pożyczkobiorcy ze strony Pożyczkodawcy, która jest nieoprocentowana, w przypadku należnego wykonania wszystkich warunków umowy ze strony Pożyczkobiorcy, w szczególności warunków spłaty Pożyczki w terminie wskazanych w umowie. W przypadku naruszenia warunków spłaty Pożyczki w terminie ze strony Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca ma prawo naliczyć odsetki oraz dodatkową prowizję zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie „Skutki nieterminowej spłaty Pożyczki”.

 

2. PRZEDMIOT UMOWY

2.1. Przedmiotem niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki jest określenie zasad, na jakich Pożyczkodawca oraz Pożyczkobiorca zawierać będą Umowy Pożyczki.
2.2. Pożyczkę uważa się za udzieloną w momencie zaksięgowania przelewu na Rachunku Pożyczkobiorcy.
2.3. Pożyczka może zostać udzielona wyłącznie w złotych polskich.

 

3. WYMAGANIA DLA POŻYCZKOBIORCY


3.1. Aby zarejestrować się na Stronie Internetowej, otworzyć Konto Użytkownika i zawrzeć Umowę Pożyczki, Pożyczkobiorca musi spełniać następujące kryteria w trakcie obowiązywania Umowy Pożyczki:
3.1.1. Pożyczkobiorca jest w wieku od 18 do 70 lat;
3.1.2. Pożyczkobiorca ma miejsce zameldowania na terytorium Polski, posiada polski numer PESEL oraz polski dowód osobisty;
3.1.3. Pożyczkobiorca posiada indywidualny rachunek rozliczeniowy na nazwisko Pożyczkobiorcy prowadzony w dowolnym banku na terenie Polski;
3.1.4. w momencie dokonania rejestracji na Stronie Internetowej, złożenia Wniosku lub zawarcia Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca przebywa na terytorium Polski, ma zdolność do czynności prawnych;
Ramowa Umowa Pożyczki nie uprawnia do żadnego roszczenia o wypłatę Pożyczki, jak i innych roszczeń związanych z odmową udzielenia Pożyczki.

 

4. OŚWIADCZENIA POŻYCZKOBIORCY I POŻYCZKODAWCY


4.1. Rejestrując się na Stronie internetowej i składając Wniosek, Pożyczkobiorca oświadcza, że:

 1. zapoznał się z Ramową Umową Pożyczki zamieszczoną na Stronie internetowej Pożyczkodawcy;
 2. jego zamiarem jest zawarcie Umowy Pożyczki na odległość w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim;
 3. wyraża zgodę na telefoniczną weryfikację informacji dotyczących źródła i wysokości uzyskiwanego przez Pożyczkobiorcę dochodu;
 4. wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę swoich danych osobowych w celach zawarcia Umowy Pożyczki;
 5. został poinformowany o prawie do dostępu do własnych danych osobowych zgromadzonych u Pożyczkodawcy, a także o prawie do poprawiania własnych danych osobowych zgromadzonych u Pożyczkodawcy;
 6. Pożyczkobiorca oświadcza, że udziela Knaven Sp. z o.o. upoważnienia o następującej treści:
  Podane przez Pożyczkobiorcę dane osobowe będą, w przypadku wyrażenia stosownej zgody, przetwarzane przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zygmunta Modzelewskiego 77A w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a ustawy Prawo bankowe oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.
  Pożyczkobiorcy przysługuje prawo dostępu do przetwarzanych danych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

4.2. Składając Wniosek o udzielenie Pożyczki, Pożyczkobiorca oświadcza ponadto, że:

 1. wszelkie dane osobowe przekazał Pożyczkodawcy całkowicie dobrowolnie,
 2. jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim i zamierza zawrzeć Umowę Pożyczki w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą;
 3. ma miejsce zameldowania na terytorium Polski, jak również polski numer PESEL oraz polski dowód osobisty;
 4. nie został wpisany do żadnego rejestru dłużników;
 5. w przypadku zaznaczenia odpowiedniego pola w Formularzu Rejestracyjnym, wyraża zgodę na otrzymywanie od Pożyczkodawcy ofert handlowych w postaci listów poczty elektronicznej, jak również na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z wysyłką wyżej wymienionych ofert (zgoda nieobowiązkowa);
 6. w przypadku zaznaczenia odpowiedniego pola w Formularzu Rejestracyjnym — wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Knaven Sp. z o.o. w celach marketingowych oraz konkursowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926). Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

4.3. Pożyczkodawca zobowiązuje się w sposób należyty i zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zabezpieczyć przekazane mu w związku z Umową Pożyczki dane osobowe Pożyczkobiorcy.

 

5. REJESTRACJA POŻYCZKOBIORCY


5.1. W celu złożenia Wniosku i otrzymania Pożyczki Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać:

 1. samodzielnej rejestracji na Stronie Internetowej, na której utworzone zostaje Konto Użytkownika, podając wszystkie informacje wymagane na Stronie Internetowej, w tym adres poczty e-mail Pożyczkobiorcy i hasło, za pomocą którego Pożyczkobiorca potwierdzi swoją tożsamość i będzie mógł zalogować się na swoim Koncie Użytkownika (wraz z dokonaniem rejestracji na Stronie internetowej Pożyczkobiorca potwierdza zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Pożyczkodawcę w zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy); lub
 2. telefonicznej rejestracji na Stronie Internetowej za pośrednictwem konsultanta Pożyczkodawcy, stosownie do procedury opisanej w ust. 5.3. poniżej.


5.2. Ustala się następującą procedurę samodzielnej rejestracji na Stronie internetowej (ust. 5.1. lit. a):
5.2.1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji znajdującego się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy;
5.2.2. W przypadku, gdy w toku samodzielnej rejestracji na Stronie Internetowej, stosownie do treści ust. 5.1. a) powyżej, Pożyczkobiorca poda niepełne dane w Formularzu Rejestracji, uniemożliwiające prawidłowe zakończenie procesu rejestracji Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca ma prawo telefonicznego skontaktowania się z Pożyczkobiorcą w celu uzyskania informacji niezbędnych do prawidłowego zakończenia procesu rejestracji na Stronie Internetowej. Wszelkie informacje przekazane przez Pożyczkobiorcę przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantami Pożyczkodawcy, uznane będą za wiążące oświadczenia woli. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na rejestrowanie i utrwalanie przez Pożyczkodawcę rozmów dokonanych przy użyciu tych środków, przy czym Pożyczkodawca każdorazowo poinformuje Pożyczkobiorcę o fakcie rejestrowania rozmowy.
5.2.3. Dokonując rejestracji, Pożyczkobiorca składa oświadczenia, o których mowa w ust. 4.1. i 4.2., przy czym w przypadku, o którym mowa w ust. 5.2.2. powyżej, złożenie tych oświadczeń może nastąpić w drodze komunikatów głosowych w trakcie rozmowy Pożyczkobiorcy z konsultantem Pożyczkodawcy.
5.3. Ustala się następującą procedurę telefonicznej rejestracji na Stronie Internetowej (ust. 5.1. lit. b):
5.3.1. Rejestracja następuje poprzez przekazanie, konsultantowi infolinii Pożyczkodawcy, informacji niezbędnych do wypełnienia przez konsultanta Formularza Rejestracji znajdującego się na Stronie Internetowej. Wszelkie informacje przekazane przez Pożyczkobiorcę przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantami Pożyczkodawcy, uznane będą za wiążące oświadczenia woli. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na rejestrowanie i utrwalanie przez Pożyczkodawcę rozmów dokonanych przy użyciu tych środków, przy czym Pożyczkodawca każdorazowo poinformuje Pożyczkobiorcę o fakcie rejestrowania rozmowy.
5.4. Dokonując rejestracji, Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać prawdziwe dane. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pożyczkodawcy odnośnie do prawdziwości danych podanych przez Pożyczkobiorcę Pożyczkodawca ma prawo odmówić Pożyczkobiorcy prawa rejestracji na Stronie Internetowej. Podanie nieprawdziwych danych wprowadzających Pożyczkodawcę w błąd skutkujący doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem może rodzić odpowiedzialność karną.

 

6. WERYFIKACJA POŻYCZKOBIORCY

6.1. Po poprawnym wypełnieniu Formularza Internetowego Klientowi zostaną zaprezentowane dwie możliwości identyfikacji:
6.1.1. Za pośrednictwem  Usługi Instantor;
6.1.2. Za pomocą Przelewu Potwierdzającego Rejestrację.
6.2. W przypadku wybrania Usługi Instantor Pożyczkobiorca przekierowany jest na stronę bankowości internetowej wybranego przez siebie banku w celu ukończenia Identyfikacji.
6.3. W przypadku wyboru Przelewu Potwierdzającego Rejestrację, Pożyczkobiorcy zostaną przekazane za pośrednictwem Profilu dane niezbędne do dokonania tego przelewu: dane odbiorcy, numer rachunku odbiorcy, tytuł przelewu i kwota przelewu.
6.4. Pożyczkobiorca może przeprowadzić procedurę Identyfikacji także w terminie późniejszym, po zakończeniu procesu Rejestracji, przy czym przejście procesu Identyfikacji jest jednym z warunków koniecznych otrzymania od Pożyczkodawcy propozycji zawarcia pierwszej Umowy Pożyczki, na podstawie uprzednio złożonego przez Pożyczkobiorcę Wniosku o Udzielenie Pożyczki.

 

7. ZMIANA DANYCH POŻYCZKOBIORCY

7.1. W przypadku utraty hasła Pożyczkobiorca korzysta z systemu przypominania hasła, które jest rozmieszczone na Stronie internetowej.
7.2. W przypadku zmiany numeru telefonu komórkowego lub adresu poczty elektronicznej lub adresu zameldowania, Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać aktualny numer telefonu komórkowego lub aktualny adres poczty elektronicznej, lub adres zameldowania logując się na swoje Konto Użytkownika i dokonując zmiany swoich danych oraz poinformować Pożyczkodawcę drogą elektroniczną bądź listownie.
7.3. W przypadku zmiany Rachunku bankowego Pożyczkobiorcy lub zamiaru dodania nowego Rachunku bankowego Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać aktualny numer Rachunku bankowego, informując o tym Pożyczkodawcę drogą elektroniczną bądź listownie. Oraz Pożyczkodawca dokunuję niezbędne zmiany w systemie.
7.4. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska, Pożyczkobiorca zobowiązany jest wysłać listem poleconym na adres Pożyczkodawcy kopię dowodu osobistego zwierającego aktualne imię i nazwisko oraz kopię dokumentu poświadczającego zmianę imienia lub nazwiska.
7.5. Pożyczkobiorca może zmienić dane zawarte w Formularzu  za pomocą funkcjonalności Profilu, za wyjątkiem danych takich jak: imię, nazwisko, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, obywatelstwo.
7.6. Pożyczkobiorca może się posłużyć (w szczególności: w celu otrzymania kwoty Pożyczki) innym należącym do niego rachunkiem bankowym niż użyte już przez niego Konto Pożyczkobiorcy, po uprzednim łącznym spełnieniu następujących warunków: (a) Pożyczkobiorca dokona przelewu z takiego nowego rachunku bankowego kwoty w wysokości 0,01 (słownie: jeden grosz) zł na rachunek bankowy wskazany przez Pożyczkodawcę, (b) Pożyczkobiorca uzyska od Pożyczkodawcy potwierdzenie poprzez wiadomość SMS, że nowy Rachunek Pożyczkodawcy został zaktualizowany w systemie. 
7.7. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych przekazanych Pośrednikowi przez Pożyczkobiorcę na potrzeby analizy Wniosku o Udzielenie Pożyczki, Pożyczkobiorca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Pośrednikowi informację o takiej zmianie oraz dane aktualne.

 

8. WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI


8.1. W momencie dokonania rejestracji na Stronie internetowej Pożyczkobiorca jednocześnie składa wniosek o pierwszą Pożyczkę, wskazując propozycję Indywidualnych Warunków Umowy tj. kwoty Pożyczki oraz terminu spłaty Pożyczki. Niezwłocznie po złożeniu Wniosku o udzielnie Pożyczki, przed zawarciem Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy Formularz Informacyjny dotyczący Pożyczki objętej Wnioskiem Pożyczkobiorcy, przy czym udostępnienie to nastąpi w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.
8.2. Składając Wniosek o udzielnie Pożyczki, Pożyczkobiorca składa oświadczenia, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2 Ramowej Umowy Pożyczki. Nie złożenie oświadczeń, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2 Ramowej Umowy Pożyczki powodować będzie odrzucenie Wniosku o udzielenie Pożyczki.
8.3. Składając Wniosek o udzielenie pożyczki, Pożyczkobiorca dokonuje wyboru sposobu przekazania kwoty pożyczki.
8.4. Kwota Pożyczki zostanie przekazana przelewem na Rachunek Bankowy Pożyczkobiorcy niezwłocznie po wysłaniu przez Pożyczkodawcę do Pożyczkobiorcy elektronicznego powiadomienia o wysokości udzielonej Pożyczki oraz Dacie Spłaty Pożyczki przy pomocy wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy i/lub wysyłaniu wiadomośći e-mail na adres Pożyczkobiorcy podany na Koncie Użytkownika.
8.5. Po zaakceptowaniu przez Pożyczkodawcę poprawnego wniosku Pożyczkobiorcy o pierwszą Pożyczkę Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku Ramową Umowę Pożyczki, Formularz Informacyjny, Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki oraz Formularz Odstąpienia (w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy), a dodatkowo dokumenty te będą widoczne po zalogowaniu się przez Pożyczkobiorcę na Koncie Użytkownika na Stronie Internetowej (w formie plików umożliwiających zapis na komputerze Pożyczkobiorcy). Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną wysłane w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.
8.6. Złożenie wniosku w sposób przewidziany w Ramowej Umowie Pożyczki potwierdza, że Pożyczkobiorca wyraża chęć otrzymania Pożyczki zgodnie z postanowieniami Umowy Pożyczki i Wnioskiem, zapoznał się z Ramową Umową Pożyczki oraz, niezwłocznie po podjęciu decyzji przez Pożyczkodawcę, wymaga od Pożyczkodawcy wykonania zobowiązań umownych, tj. przelania Pożyczki na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy.
8.7. Pożyczkobiorca odpowiada wobec Pożyczkodawcy za prawdziwość, poprawność i dokładność informacji podanych we Wniosku o Pożyczkę i informacji udzielanych zgodnie z postanowieniami Umowy Pożyczki. 

 

9. DECYZJA POŻYCZKODAWCY

9.1. Pożyczkodawca wysyła do Pożyczkobiorcy elektroniczne powiadomienie o wysokości oferowanej Pożyczki na adres e-mail Pożyczkobiorcy podany na Koncie Użytkownika oraz jako wiadomość tekstową SMS na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy.
9.2. Pożyczkodawca, dokonując analizy Wniosku o udzielnie Pożyczki, w szczególności weryfikuje prawdziwość oraz kompletność danych zawartych we Wniosku o udzielenie Pożyczki na podstawie publicznie dostępnych danych, list i rejestrów oraz bada aktualny stan zadłużenia wobec Pożyczkodawcy z tytułu Pożyczek, jak również stan zadłużenia Pożyczkobiorcy względem podmiotów powiązanych kapitałowo z Pożyczkodawcą oraz wobec innych podmiotów na podstawie informacji zawartych w bazach dłużników, na co Pożyczkodawca, zawierając niniejszą Umowę, wyraża zgodę.
9.3. Po przyznaniu przez Pożyczkodawcę Pożyczki, Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy Ramową Umowę Pożyczki, Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki, Formularz Informacyjny oraz Formularz Odstąpienia, jako dokumenty widoczne po zalogowaniu się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy (w formie umożliwiającej zapis na komputerze Pożyczkobiorcy). Co więcej, dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim Pożyczkodawca wyśle na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym, w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy. Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość przesłania innych dokumentów związanych z wykonaniem Umowy Pożyczki.
9.4. Pożyczkodawca ma prawo odmówić udzielenia Pożyczki Pożyczkobiorcy, informując o tym Pożyczkobiorcę wysyłając do Pożyczkobiorcy elektroniczne powiadomienie na adres e-mail podany na Koncie Użytkownika oraz/lub jako wiadomość tekstową SMS na numer telefonu komórkowego Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca nie ma obowiązku podania uzasadnienia odmowy udzielenia Pożyczki, z wyjątkiem sytuacji, gdy odmowa udzielenia Pożyczki nastąpiła ze względu na informacje zawarte w bazie danych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy.
9.5. Pożyczkodawca nie rozpatruje Wniosku i nie podejmuje decyzji, jeśli Pożyczkobiorca naruszył jakiekolwiek postanowienia Umów Pożyczek zawartych wcześniej z Pożyczkodawcą.

 

10. WYPŁATA POŻYCZKI

10.1. Umowa Pożyczki wchodzi w życie w momencie, w którym Pożyczkodawca podejmie decyzję o udzieleniu Pożyczki i poinformuje o tym Pożyczkobiorcę w sposób i w trybie określonym w Ramowej Umowie Pożyczki.
10.2. W przypadku, gdy w decyzji Pożyczkodawcy proponowana suma Pożyczki jest niższa od sumy Pożyczki wskazanej we Wniosku, Umowa Pożyczki wchodzi w życie w momencie udzielenia przez Pożyczkobiorcę zgody na zaproponowaną przez Pożyczkodawcę kwotę, przy czym oświadczenie o zgodzie Pożyczkobiorca może złożyć za pośrednictwem Formularza Internetowego, jak również wysyłając wiadomość tekstową (SMS) na numer telefonu Pożyczkodawcy podany na Stronie Internetowej lub dzwoniąc na numer telefonu Pożyczkodawcy podany na Stronie internetowej. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na rejestrację rozmowy z Pożyczkodawcą.
10.3. Pożyczkodawca wypłaca Pożyczkę Pożyczkobiorcy, przelewając Pożyczkę na rachunek Pożyczkobiorcy, od razu po wejściu w życie Umowy Pożyczki. Wraz z dokonaniem wspomnianego przelewu uznaje się, że Pożyczkobiorca otrzymał Pożyczkę. Termin liczony jest od dnia, w którym Pożyczkobiorca otrzymał Pożyczkę zgodnie z warunkami niniejszego punktu.

 

11. OPŁATY ZWIĄZANE Z POŻYCZKĄ

11.1. Na całkowity koszt Pożyczki składa się Prowizja, zgodnie z Tabelą Opłat stanowiącą załącznik do niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki oraz przedstawioną na Stronie Internetowej.
11.2. Z tytułu otrzymania kwoty Pożyczki Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy Prowizji w wysokości określonej w Tabeli Opłat. Prowizja zwiększa sumę zadłużenia z tytułu Umowy Pożyczki i spłacana jest łącznie z kwotą Pożyczki w Dniu Spłaty.
11.3. Pożyczkodawca może okresowo udzielać rabatów, okresowo zmieniać (zmniejszać i/lub rezygnować) Prowizję lub oferować promocyjne warunki Pożyczek, o czym Pożyczkobiorca jest każdorazowo informowany.
11.4. Koszty związane z udzieleniem Pożyczki oraz opóźnieniem w jej spłacie zostały przedstawione w formie Tabeli Opłat stanowiącej załącznik do niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki i zamieszczonej na Stronie Internetowej.

 

12. SPŁATA POŻYCZKI

12.1. Pożyczkobiorca spłaca na rzecz Pożyczkodawcy Pożyczkę zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki.
12.2. Pożyczkobiorca ma możliwość sprawdzenia terminu spłaty Pożyczki oraz aktualnej kwoty do spłaty Pożyczki logując się na Stronie Internetowej.
12.3. Płatności określone w Umowie Pożyczki winny być dokonywane w walucie, w której została udzielona Pożyczka, tj. w złotych polskich.
12.4. Pożyczkobiorca zaświadcza, że rozumie i jest świadomy, że wraz z wprowadzeniem waluty euro w Polsce, przy zmianie waluty ze złotego polskiego na euro, waluta Pożyczki również zostaje zmieniona ze złotego polskiego na euro.
12.5. Wszelkie płatności wynikające z Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca wykonuje poprzez przelanie środków na rachunek bankowy Pożyczkodawcy.
12.6. Zobowiązania płatnicze Pożyczkobiorcy określone w Umowie Pożyczki zostają wykonane w momencie zaksięgowania sumy płatności na rachunku bankowym Pożyczkodawcy.
12.7. Podczas wykonywania jakiejkolwiek płatności na mocy Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca ma obowiązek podania imienia, nazwiska, nazwy, rachunku bankowego Pożyczkodawcy, a w tytule przelewu wskazać numeru Umowy Pożyczki.
12.8. Wszelkie roszczenia Pożyczkodawcy przeciwko Pożyczkobiorcy pokrywane są w następującej kolejności: (1) odsetki za czas opóźnienia, (2) Prowizja, (3) kwota Pożyczki (kapitał Pożyczki).
12.9. W przypadku przedterminowej spłaty Pożyczki ze strony Pożyczkobiorcy, kwota Prowizji nie podlega zmniejszeniu oraz nie podlega zwrotu.

 

13. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

13.1. Pożyczkobiorca ma prawo wykorzystać Pożyczkę na dowolny cel, który jest zgodny z prawem.
13.2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się w odpowiednim czasie i formie spłacić na rzecz Pożyczkodawcy Pożyczkę, powiększoną o Prowizję oraz inne koszty zgodnie z Umową Pożyczki, wykonując najpóźniej w Dniu Spłaty przelew na rachunek bankowy Pożyczkodawcy. W przypadku, gdy Dzień Spłaty wypada w dniu wolnym od pracy lub w dniu świąt obowiązujących w Polsce, Pożyczkobiorca dokonuje płatności w następnym dniu roboczym po Dniu Spłaty.
13.3. Pożyczkobiorca niezwłocznie poinformuje Pożyczkodawcę o jakichkolwiek zmianach w danych udzielonych w trakcie rejestracji, nie później niż w ciągu 3 dni po dokonaniu określonych zmian.
13.4. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do dołożenia należytych starań, aby informacje poufne Pożyczkobiorcy (w tym adres e-mail i hasło) nie znalazły się w posiadaniu osób trzecich. Pożyczkobiorca ma obowiązek korzystać wyłącznie z bezpiecznych połączeń elektronicznych oraz środków i urządzeń przekazu danych.
13.5. Pożyczkodawca ma obowiązek wypłacić na rzecz Pożyczkobiorcy Pożyczkę poprzez wykonanie przelewu z rachunku bankowego Pożyczkodawcy na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy po zawarciu Umowy Pożyczki.

 

14. NIETERMINOWA SPŁATA POŻYCZKI

 

14.1. Jeżeli Pożyczka lub jej część nie zostanie uiszczona w terminie Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty oprócz kwoty Pożyczki odsetek za czas opóźnienia, tj. za okres od Daty Spłaty Pożyczki do dnia zaksięgowania kwoty Pożyczki na Rachunku Pożyczkodawcy.
14.2. Odsetki za czas opóźnienia naliczane są w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu.
14.3. W przypadku, gdy Pożyczka lub jej część nie została uiszczona w terminie, Pożyczkodawca ma prawo podejmowania czynności windykacyjnych polegających na wykonywaniu: monitów drogą wiadomości SMS, monitów drogą wiadomości e-mail, monitów drogą telefoniczną oraz monitów drogą pisemnych wezwań.
14.4. Pożyczkodawca ma prawo do wypowiedzenia Umowy Pożyczki ze skutkiem natychmiastowym i zażądania od Pożyczkobiorcy spłaty Pożyczki powiększonej o Prowizję w następujących przypadkach:
14.4.1. jeśli Pożyczkobiorca zalega ze spłatą Pożyczki, Prowizji (w całości lub części), przez okres dłuższy niż 14 dni;
14.4.2. jeśli Pożyczkobiorca świadomie udzielił niepoprawnych informacji o sobie.
14.5. W przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ust. 14.4. Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę Pożyczki w drodze pisemnej lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail z załączonym wypowiedzeniem (na trwałym nośniku w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy) na adres poczty elektronicznej podany przez Pożyczkobiorcę w Formularzu Rejestracji.
14.6. W przypadku wypowiedzenia Umowy Pożyczki przez Pożyczkodawcę Pożyczkobiorca ma obowiązek na pierwsze żądanie Pożyczkodawcy przed terminem w całości spłacić Pożyczkę, powiększoną o Prowizję, oraz inne płatności wynikające z Umowy Pożyczki.
14.7. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie wypełnia lub nienależycie wypełnia swoje zobowiązania wynikające z Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca ma prawo do przekazania prawa do dochodzenia zaległych płatności osobom trzecim, a takie przekazanie praw może obejmować również przetwarzanie danych osobowych Pożyczkobiorcy, wprowadzenie takich danych do publicznych baz danych i przekazanie danych osobowych Pożyczkobiorcy nabywcy praw (cesjonariuszowi).
14.8. W przypadku zobowiązań Pożyczkobiorcy wynikających z Umowy Pożyczki zawartej z Pożyczkodawcą, jeżeli łączna ich wartość przekracza 200 zł, są wymagalne co najmniej od 60 dni i upłynął co najmniej miesiąc od wysłania Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty, Pożyczkodawca będzie uprawniony do zamieszczenia informacji o Pożyczkobiorcy w stosownych rejestrach prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej działających na podstawie Ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych

 

15. SKUTKI NARUSZENIA UMOWY

 

15.1. W przypadku naruszenia zobowiązania wobec Pożyczkodawcy Umowy Pożyczki, Pożyczkobiorca może ponieść dodatkowe koszty. Naruszenia te mogą obejmować: brak zwrotu Pożyczki w terminie, dostarczanie fałszywych danych, nieprzestrzeganie innych warunków umowy, odstąpienie od spłaty Pożyczki lub innego naruszenia warunków niniejszej umowy.
15.2. Pożyczkodawca ma prawo na cesję (przelew wierzytelności) w stosunku do Pożyczkobiorcy na podstawie niniejszej umowy bez zgody Pożyczkobiorcy. Cesja może nastąpić w przypadku naruszenia przez Pożyczkobiorcę warunków umowy.
15.3. Pożyczkobiorca ponosi wszystkie koszty Pożyczkodawcy w związku z zażądaniem zadłużenia lub przy cesji (wydatki Pożyczkodawcy na pomoc prawną, cła państwowe do sądu, inne koszty związane z naruszeniem umowy).
15.4. W przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie spłaca Pożyczkodawcę Pożyczki w pełnej objętości, do umówionego w umowie terminu, niespłacenie Pożyczki będzie uważane za naruszenie umowy ze strony Pożyczkobiorcy oraz Pożyczkodawca ma prawo zrezygnować z promocyjnych warunków Pożyczki (a mianowicie – „nieoprocentowanej Pożyczki”, promotional loan), na danych Pożyczkobiorcy oraz naliczyć następne odsetki:

 

16. KLAUZULA POUFNOŚCI

16.1. Wszelkie informacje o Pożyczkobiorcy związane z Umową Pożyczki uznaje się za poufne. Pożyczkodawca udziela informacji o Pożyczkobiorcy zgodnie z właściwymi przepisami obowiązującymi na terytorium Polski i wyłącznie określonym osobom w określony sposób i w odpowiednim wymiarze.
16.2. Potwierdzając swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, Pożyczkobiorca wyraża zgodę na dołączenie danych osobowych Pożyczkobiorcy do bazy danych Pożyczkodawcy, które ma Pożyczkodawca (wszelkie informacje, które Pożyczkodawca udzielił w trakcie uzupełniania Wniosku na Stronie Internetowej lub informacje, które Pożyczkodawca zdobył w związku z wykonaniem zobowiązań umownych Pożyczkodawcy). Pożyczkobiorca niniejszym wyraża zgodę na przekazanie systemu przetwarzania danych osobowych, administrowanego przez Pożyczkodawcę, operatorom danych osobowych, którzy zarejestrowani są w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, w zakresie, który jest niezbędny do wykonywania powierzonych im funkcji w związku z wykonaniem Umowy Pożyczki.
16.3. W celu zapewnienia wykonania warunków Umowy Pożyczki i nawiązania kontaktu z Pożyczkobiorcą Pożyczkodawca ma prawo do przetwarzania danych osobowych Pożyczkobiorcy posiadanych przez Pożyczkodawcę, wykorzystania otrzymanych danych osobowych Pożyczkobiorcy w celu wykonania warunków Umowy oraz, za zgodą Pożyczkobiorcy, Pożyczkodawca ma prawo do wykorzystania danych osobowych Pożyczkobiorcy w celu nawiązania, zmiany, wykonania i/lub zakończenia stosunków prawnych z Pożyczkodawcą oraz w celu utworzenia historii kredytowej Pożyczkobiorcy.
16.4. Pożyczkodawca ma prawo do udzielenia informacji o Pożyczkodawcy przedsiębiorstwom wchodzącym w skład grupy Pożyczkodawcy, innym przedsiębiorstwom lub spółkom Pożyczkodawcy, które pośrednio lub bezpośrednio nabyły udział w kapitale zakładowym Pożyczkodawcy, lub w których Pożyczkodawca nabył bezpośredni, lub pośredni udział, partnerom Pożyczkodawcy, którzy zajmują się przetwarzaniem danych (w tym, osobom trzecim, które świadczą usługi związane z wykonaniem Umowy Pożyczki).
16.5. Pożyczkodawca ma prawo do zażądania i sprawdzenia jakichkolwiek informacji dotyczących Pożyczkobiorcy związanych z istniejącym lub możliwym do zaistnienia ryzykiem dotyczącym spłaty Pożyczki przez Pożyczkobiorcę.
16.6. Pożyczkobiorca ma prawo dostępu do danych osobowych przekazanych Pożyczkodawcy, a także o prawo do poprawiana własnych danych osobowych zgromadzonych u Pożyczkodawcy.

 

17. REKLAMACJE

17.1. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pożyczkodawcy (ul. Grzybowska nr 2, lok. 29, kod 00-131, w Warszawie) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy info@wowcredit.pl,  bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii Pożyczkodawcy (numer telefonu +48 882552926).
17.2. Pożyczkodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Pożyczkodawca poinformuje o tym Pożyczkobiorcę wskazując:

 1. przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,
 2. okoliczności wymagające wyjaśnienia,
 3. ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

17.3. O rozpatrzeniu reklamacji Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Pożyczkodawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Pożyczkobiorcy.

 

18. PRAWO POŻYCZKOBIORCY DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

18.1. Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy Pożyczki w terminie czternastu (14) dni od daty jej zawarcia. W przypadku niewykonania przez Pożyczkobiorcę przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy Pożyczki w powyższym terminie Umowa Pożyczki pozostanie w pełni ważna i skuteczna.
18.2. W przypadku odstąpienia od Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z tym odstąpieniem z wyjątkiem niespłaconej kwoty Pożyczki Pożyczkodawcy oraz  kwoty Prowizji.
18.3. Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia od Umowy Pożyczki poprzez przesłanie Pożyczkodawcy na adres wskazany w Umowie Pożyczki odstąpienia od Umowy Pożyczki. Wzór odstąpienia od Umowy Pożyczki zamieszczony jest na Stronie Internetowej, jak również zostaje przesłany Pożyczkodawcy po każdorazowym zawarciu Umowy Pożyczki (w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy).
18.4. Dniem spłaty Pożyczki jest dzień przekazania kwoty Pożyczki na Rachunek Pożyczkodawcy.
18.5. Pożyczkobiorca zwraca kwotę wypłaconej Pożyczki niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

19. INNE POSTANOWIENIA

19.1. Umowy Pożyczki zostają zawarte w formie elektronicznej na zasadach wskazanych w Ramowej Umowie Pożyczki.
19.2. Strony Ramowej Umowy Pożyczki uznają, iż dane przekazane przez telefon, przesyłane wiadomościami SMS, za pośrednictwem Formularza Internetowego oraz innymi elektronicznymi środkami porozumiewania się, są traktowane jako oświadczenie woli każdej ze Stron i powodują pełne skutki prawne.
19.3. Umowa Pożyczki obowiązuje do momentu całkowitego wykonania zobowiązań w niej określonych i uważa się ją za wykonaną w momencie, w którym Pożyczkobiorca spłaci Pożyczkę, powiększoną o Prowizję, oraz odsetki za czas opóźnienia o ile zostały naliczone, oraz inne płatności, które wynikają z Umowy Pożyczki na rzecz Pożyczkodawcy.
19.4. Pożyczkodawca ma prawo do scedowania (przekazania) praw do wierzytelności na osoby trzecie.
19.5. Pożyczkobiorca potwierdza niniejszym, że Pożyczkodawca ma prawo do kontaktowania się z Pożyczkobiorcą, stosując następujące środki komunikacji:

 1. wysyłając wiadomość tekstową (SMS) i/lub dzwoniąc na podany na Koncie użytkownika numer telefonu komórkowego Operatora przydzielonego Pożyczkobiorcy;
 2. dzwoniąc na inne numery podane na Koncie Użytkownika;
 3. wysyłając wiadomość na adres e-mail podany na Koncie Użytkownika;
 4. wysyłając list zwykły lub polecony na adres faktyczny i/lub zadeklarowany przez Pożyczkobiorcę, który podany został na Koncie Użytkownika.

19.6. Wszelkie rozbieżności zdań i spory powstałe pomiędzy Stronami rozwiązywane są polubownie. W przypadku, gdy Strony nie są w stanie rozwiązać sporu polubownie, jakikolwiek spór, rozbieżność zdań lub roszczenie, które wynika z Umowy Pożyczki lub jej naruszenia, rozwiązania, obowiązywania, rozstrzygnięte zostanie przed sądem powszechnym miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego, lub sąd miejsca wykonania zobowiązania.
19.7. Umowa Pożyczki podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winna być interpretowana.
19.8. Ramowa Umowa Pożyczki i wszelkie inne informacje związane z Pożyczkodawcą, usługami świadczonymi przez Pożyczkodawcę i Umową Pożyczki dostępne są w języku polskim na Stronie internetowej.
19.9. Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany zapisów Ramowej Umowy Pożyczki w ciągu 6 miesięcy od zmiany bądź wprowadzenia nowych przepisów prawa, rekomendacji, zaleceń lub wytycznych organów państwowych odnoszących się do wykonywania Umowy.
19.10. O zmianie postanowień Ramowej Umowy Pożyczki Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę przed datą wejścia w życie zmian do Umowy w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail wraz z dokumentem nowej Umowy w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym. Pożyczkodawca wskaże postanowienia, które uległy zmianie oraz ich nowe brzmienie, a także poda datę wejścia w życie zmienionej Umowy. Zmiana Ramowej Umowy Pożyczki będzie wiążąca dla Pożyczkobiorcy, jeżeli Pożyczkobiorca nie wypowie Umowy na zasadach określonych w Umowie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę zawiadomienia o zmianie Umowy, o którym mowa powyżej. Zmieniona Ramowa Umowa Pożyczki obowiązuje wyłącznie w stosunku do Umów Pożyczki zawartych po dniu wejścia w życie zmienionej Ramowej Umowy Pożyczki.
19.11. Ramowa Umowa Pożyczki została zawarta na czas nieokreślony.
19.12. Wypowiedzenie Ramowej Umowy Pożyczki nie skutkuje wypowiedzeniem poszczególnych Umów Pożyczki zawartych w ramach Ramowej Umowy Pożyczki.
19.13. Pożyczkodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach, o których mowa ust. 15.4. niniejszej Umowy. Wypowiedzenie Umowy przez Pożyczkodawcę z przyczyn, o których mowa powyżej, powoduje, że Pożyczka wypłacona Pożyczkobiorcy staje się natychmiast wymagalna.
19.14. Ramowa Umowa Pożyczki oraz Tabela Opłat stanowią integralną część Umowy Pożyczki.
19.15. Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane adresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).
19.16. Regulamin stanowi integralną część Umowy Pożyczki, przy czym w przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i Umowy zastosowanie mają postanowienia Umowy.