1 Dane personalne
2 Miejsce zamieszkania
3 Informacje dodatkowe
Adres zameldowania
Uwaga! Prosimy o sprawdzenie poprawności wpisanego adresu we wszystkich polach!
Podanie dokładniejszej informacji o dochodach i o dacie wypłaty wynagrodzenia skutkuje szybsze rozpatrzenie wniosku oraz udzielenie pożyczki.


Informacje dotyczące pożyczkodawcy:
KNAVEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. GRZYBOWSKA, nr 2, jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000604290; NIP: 5252650384; REGON: 363910614; Kapitał zakładowy: 200 000,00 ZŁ Pożyczkodawca udziela pożyczek gotówkowych na okres do 30 dni i na kwotę od 200 zł do 5000 zł oraz działa w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Kodeksie cywilnym oraz Ustawie o kredycie konsumenckim.

Reprezentatywny przykład:
Całkowita kwota pierwszej pożyczki 1000 zł; czas obowiązywania umowy 30 dni; oprocentowanie 25%; opłata przygotowawcza 0%; całkowita kwota do spłaty 1250 zł; RRSO 1410% * (stan na dzień 11.03.2016).
*Przy założeniu terminowej spłaty pożyczki.

Konsekwencje braku płatności:
W przypadku braku spłaty pożyczki w określonym termin płatności pobierane będą Odsetki naliczane w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych w skali roku, obowiązującego w dniu zwrotu Pożyczki. Opóźnione płatności wpływają na historię kredytową. Negatywna historia kredytowa ogranicza swobodne funkcjonowanie na rynku konsumenckim i prowadzenie działalności gospodarczej. Utrudnia korzystanie z usług finansowych, telekomunikacyjnych, multimedialnych czy wynajmu lokalu. Niedotrzymanie terminów spłaty pożyczki zmusza nas do wszczęcia procedury windykacyjnej i daje możliwość umieszczenia negatywnego wpisu w Biurach Informacji Gospodarczych. W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych) oraz podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Knaven Sp. z o.o. wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty zaległych kwot poprzez kontakt w formie telefonów, elektronicznych wiadomości tekstowych SMS oraz elektronicznych wiadomość mailowych. Przypomnienia te obciążane są opłatami zgodnie z Ramową Umową Pożyczki. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

W przypadku braku spłaty pożyczki bądź opóźnienia w spłacie Pożyczkodawca może przekazywać dane Pożyczkobiorcy o zobowiązaniach do Biur Informacji Gospodarczej.